Bliv klogere på kunsten omkring det moderne gennembrud

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Undervisningsmaterialet giver en grundig indføring i dansk kunst udført i tiden omkring det moderne gennembrud. Der bliver redegjort for forskellige indgangsvinkler til perioden, inddelt efter 'Danskfaget'. fire temaer: 'En ny virkelighed', 'Hvem er jeg?', 'Land og by' samt 'Køn og kærlighed'. Her kædes kunsten sammen med periodens store forfattere som Herman Bang, Amalie Skram og Henrik Pontoppidan, og der gives eksempler fra pensum-tekster. I materialet bliver der gået i dybden med ni forskellige malerier fra Ribe Kunstmuseums samling, og herefter findes diskussionsspørgsmål og små opgaver.
Materialet er beregnet som 'før-materiale' til et besøg på Ribe Kunstmuseum, men kan også anvendes uden et efterfølgende besøg.

Du kan hente materialet her

Undervisningsmaterialet tager afsæt i følgende mål:

Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
Fortolkning:

•Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
•Eleven har viden om æstetisk sprogbrug

•Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
•Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

•Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk
læsning og Dansk litteraturs kanon
•Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon

Billedkunst:
Færdigheds- og vidensmål:
Billedanalyse:

•Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder
•Eleven har viden om stilarter og formsprog

•Eleven kan genrebestemme billeder
•Eleven har viden om billedkulturens billedgenrer

•Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder
•Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv

•Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen
•Eleven har viden om blikpositioner

Billedkunst - valgfag
Færdigheds- og vidensmål:
Billedanalyse:

•Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur
•Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer

•Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold
•Eleven har viden om design og layout